Entiti Perniagaan

Pemilikan Tunggal (Enterprise)

Seksyen 4, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 mentafrifkan perniagaan tunggal sebagai perniagaan yang ditubuhkan, dipunyai, dibiayai dari segi kewangan dan pegurusannya dikendalikan oleh seorang individu sahaja. Ia lazimnya melibatkan perniagaan secara kecil-kecilan. Jenis perniagaan ini selalunya dimiliki oleh orang perseorangan dimana segala urusan perniagaan bergantung kepadanya. Tanggung jawab pemilik tunggal adalah tidak terhad. Sekiranya perniagaan tersebut gagal dan diistiharkan bankrupt, sipiutang (Creditors) boleh menyaman pemilik bagi menuntut hutang. Mereka yg mendapat arahan mahkamah boleh menuntut diatas harta persendirian pemilik tunggal. Termasul rumah, kereta dan sebagainya. Walau bagaimanpun entiti perniagaan ini senang dan mudah ditubuhkan kerana kurangnya formaliti yang perlu dipatuhi.

Perkongsian (Partnerships

Sebuah perkongsian ditubuhkan dengan mendaftarkan penubuhannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Perkongsian wujud dengan berbagai cara, antaranya : Persetujuan menjalankan perniagaan di antara dua individuPersetujuan menjalankan perniagaan perkongsian di antara dua ahli perniagaan (peniaga milik tunggal) tidak kira bentuk asal sama ataupun tidak selepas bergabung, asalkan bersetuju menjalankan perniagaan bersama. Persetujuan antara dua pihak (individu dan peniaga) menjalankan perniagaan bersama bagi tujuan bantuan modalTiada klausa dalam Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang bilangan maksimum pekongsi, hanya menyatakan bilangan minimum pekongsi iaitu 2 orang. Namun Seksen 14(3)(b) Akta Syarikat ada menyatakan bilangan maksimum pekongsi sesebuah perkongsian ialah 20 orang. Walau bagaimanapun bagi perniagaan berbentuk profesional seperti guaman, akauntan dan arkitek, keahliannya boleh meningkat sehingga 50 orang. Dari segi perundangan perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi (liabiliti tidak terhad). Ini bermakna segala urusan yang dibuat oleh seseorang pekongsi akan mengikat perkongsian keseluruhannya. Contoh : Jika pemiutang (Creditors) menuntut wang dari perkongsian, setiap perkongsi bertanggungjawab melunaskan tuntutan tersebut. Jika mana2 pekongsi gagal melunaskan tuntutan tersebut, pekongsi lain wajib membantu untuk melunaskannya. Dari segi perundangan, perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi. Rujukan Seksyen 7, 8, 11 dan 12 Akat Perkongsian 1961. Terikat dengan surat ikatan perjanjian di antara rakan kongsi. Surat perjanjian perkongsian menentukan kuasa & tanggungjawab rakan kongsi & syarat-syarat lain.Rakan2 kongsi dikhendaki menyumbang modal menikut nisabh modal yang persetujui dalam Artikel PerkongsianKeuntungan dan kerugian diagihkan kepada rakan kongsi mengikut syarat-syarat dan nisbah modal yang disumbangkan seperti dalam Artikel Perkongsian.

Syarikat Berhad (Sendirian, Sendirian Berhad Dan Berhad)

Ditubuhkan dibawah undang-undang Syarikat yang mempunyai hak dibawahnya untuk menjalankan aktiviti perniagaan, memiliki atau menjual harta, meminjam wang, mengambil dan diambil tindakan oleh mahkamah dan membuat perjanjian dengan senarang entiti. Syarikat Berhad adalah perniagaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 dan terbahagi kepada 3 bentuk : –Sendirian –Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) –Berhad (Bhd.) Syarikat Sendirian Berhad dan Berhad adalah terhad dengan saham.

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD (SDN. BHD.)

Dikawal dibawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan entiti yang sah terpisah daripada pemilik.Dimiliki oleh 2 -50 orang pemegang saham. Pemilik Syarikat mempunyai liabiliti terhad. Pemilik/pemegang saham syarikat menyumbangkan modalSyarikat dianggota lembaga Pengarah sekurang-kurang 2 orang untuk mengetahuai dasar dan matlamat Syarikat. Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham Syarikat berhak untuk mengawal Syarikat tersebut. Saham Syarikat boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan di pasaran di pasaran terbuka.Penjualan mesti dengan persetujuan pemegang saham yang lain. Tidak disenaraikan di BSKL. Jangka hayat perniagaan adalah panjang. Boleh dikenali dengan mudah, ada perkataan Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) pada akhir nama Syarikat. Contoh : Rasa Sayang Sdn. Bhd. Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja dan satu-satu masa. Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu, Mempunyai namanya sendiri, Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah, Mempunyai alamat yang tertentu, Mempunyai aset atas namanya sendiri, Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual seccession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Kelebihan: Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja. Kontuniti atau Syarikat terjamin – iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham. Kemudahan untuk mendapat modal. Kemudahan dari segi penukaran hakmilik. Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan. Potensi untuk perkembangan luas. Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan.

Kekurangan: Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat. Cukai Pendapatan yang tinggi. Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham.

SYARIKAT AWAM BERHAD (BHD.)

Ciri-ciri Syarikat Awam Berhad adalah agak sama dengan ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. Perbezaannya adalah dari segi pemilikan perniagaan. Tiada hadnya bagi mereka yang ingin bagi Syarikat jenis ini. Menurut peruntukkan undang-undang, dihujung setiap nama Syarikat Awam Berhad mesti ditulis nama “Berhad”. Pemegang saham bebas menjual dan membeli saham dipasaran saham tanpa memerlukan persetujuan dari sesiapa. Pekara-pekara lain seperti penubuhan, pendaftaraan syarikat, agihan keuntungan dan jangka hayat adalah sama seperti Syarikat Sendirian Berhad. Syarikat Awam Berhad juga adalah di bawah takluk Akta Syarikat 1965, dan mempunyai sifat-sifat yang sama. Sesebuah Syarikat Sendirian Berhad yang telah berjaya dan ingin menambahkan ahli-ahlinya iaitu lebih daripada 50 orang hendaklah mengubah bentuknya daripada syarikat sendirian berhad kepada syarikat (Awam) Berhad (Public Ltd. Company) Bilangan ahli Syarikat Berhad ini tidak terhad tetapi hendaklah sekurang-kurang tujuh orang. Penjualan Saham Syarikat Berhad boleh memepelawa orang ramai membeli sahamnya. Tetapi sebelum berbuat demikian, satu panduan rancangan (prospectus) hendaklah disiapkan dan diluluskan oleh Pendaftar Syarikat dan disiarkan diakhbar-akhbar tempatan untuk menerangkan kepada orang ramai kedudukan sebenar syarikat tersebut dan menyebutkan rancangan-rancangan yang hendak dibuat serta anggaran pendapatan dan tahunan syarikat ini mestilah disiarkan di dalam panduan rancangan tersebut dan Pengarah-Pengarah yang berkenaan adalah bertanggungjawab atas segala butir-butir yang terkandung di dalam panduan rancangan itu. Pengarah-Pengarah, Pegawai-pegawai Syarikat dan lain-lain pihak yang berkenaan boleh didenda di Mahkamah jika panduan rancangan ini mengandungi butir-butir yang palsu. Syarikat berhad yang kecil tidak perlu mengeluarkan Prospektus. Apa yang diperlukan ialah Statement in Lieu of Prospectus yang telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat. Saham Syarikat Berhad ini juga boleh dijual-beli melalui pasaran saham (stock exchange) dengan syarat keahlian syarikat ini tidak terhad kepada mana-mana satu bangsa atau kaum. Sebelum itu Syarikat tersebut hendaklah mendaftar dirinya dengan Pasaran Saham tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu. Organisasi Syarikat Organisasi syarikat berhad adalah sama dengan syarikat Syarikat sendirian berhad iaitu ia mempunyai Lembaga Pengarah yang memegang teraju syarikat. Penubuhan Cara-cara menubuhkan syarikat dan bayaran penubuhan syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu mengikut modal yang dibenarkan (authorised capital). Walaupun demikian, adalah diingatkan bahawa kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 ke atas syarikat berhad adalah lebih rumit lagi daripada yang dikenakan ke atas syarikat sendirian berhad. Salah satu daripadanya ialah syarikat berhad dikehendaki memajukan imbangan kira-kira tahunannya yang diaudit bersama-sama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Mereka yang ingin menubuhkan syarikat ini adalah dinasihatkan supaya menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad terlebih dahulu dan sesudah syarikat itu berjalan dengan baik dan perlu menambahkan modalnya Kelebihan Saham syarikat boleh dijual beli melalui Pasaran Saham. Syarikat boleh mempelawa orang ramai untuk membeli saham. Lebih mudah untuk mendapat pinjaman daripada Institusi-institusi Kewangan.

Kekurangan :  Bilangan ahli atau pemegang saham yang terlalu ramai. Sukar untuk mengekalkan suasana dan perhubungan yang rapat dan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan dan juga di antara pemegang saham dan pengurusan. Lebih rumit untuk diuruskan dan kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 yang lebih ketat. Diperlukan memfail kepada Pendaftar Syarikat penyata kewangan yang beraudit bersama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Berbagai jenis cukai yang kena dibayar.

KOPERASI

Merupakan perniagaan yang dijalankan sekumpulan individu secara sukarela untuk menjaga kebajikkan ahli-ahlinya. Terdapat 2 bentuk koperasi iaitu : Koperasi keahlian terhad – Terhad kepada jenis pekerjaan, kawasan dan latarbelakang seperti Koperasi Guru. Koperasi keahlian bebas – Iannya terbuka kepada sesiapa saja untuk menjadi ahli seperti Koperasi Pengguna, Koperasi Perumahan Mengikut Akta Koperasi 1948, koperasi mempunyai prinsip-prinsip seperti keanggota sukarela dan terbuka, perjalanan pengurusan secara demokrasi, bayaran untung atas saham yang terhad, pembahagian untung secara saksama, menggalakkan pendidikan koperasi dan bekerjasama secara aktif, di semua peringkat. Koperasi ialah sebuah pertubuhan sosio-ekonomi yang didaftarkan di bawah Akta 502 (Akta Koperasi 1993) Malaysia. Pertubuhan ini dianggotai, dimodali dan ditadbir oleh sekumpulan manusia berasaskan semangat dan usaha kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggota-anggotanya. Dalam ertikata lain, koperasi merupakan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan yang bertujuan membantu dan meringankan beban anggota-anggotanya . Selain mendapat pulangan dalam bentuk dividen , anggota-anggotanya juga menikmati harga yang lebih murah dari pasaran dan kemudahan-kemudahan khas seperti pinjaman dan sebagainya, bergantung kepada koperasi yang dianggotainya. Sesebuah koperasi ditadbirselia oleh sepasukan Anggota Lembaga yang dilantik secara demokrasi pada Mesyuarat Agung yang biasanya diadakan selepas tiap-tiap akhir tahun kewangan sesebuah koperasi itu. Seorang Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari akan dilantik untuk mentadbir koperasi itu. Lantikan dibuat bedasarkan pada calon yang mendapat undi terbanyak. Setiap anggota berhak mencalonkan seseorang daripada kalangan anggota untuk jawatan Anggota Lembaga. Sesebuah koperasi ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya manakala tujuan penubuhan sesebuah syarikat adalah untuk mencari keuntungan semata-mata. Hak milik sesebuah koperasi adalah kepada anggota-anggotanya manakala sesebuah syarikat dipunyai pemegang saham syarikat tersebut. Kawalan sesebuah koperasi dijalankan bedasarkan sistem demokrasi, berasaskan kepada satu anggota, satu undi . Kawalan sesebuah syarikat berhad pula dijalankan bedasarkan jumlah saham yang dipunyainya. Keuntungan sesebuah koperasi dikongsi dikalangan anggota-anggotanya manakala bagi sesebuah syarikat pula, keuntungan dibahagikan antara pemegang-pemegang saham. Nilai saham seseorang anggota koperasi adalah tetap dan boleh dikeluarkan semula. Saham sesebuah syarikat tidak boleh dikeluarkan semula dan nilainya tidak menentu. Pertubuhan koperasi tertakluk kepada Akta Koperasi manakala syarikat tertakluk kepada Akta Syarikat.

BADAN BERKANUN

Pada kebiasannya Badan Berkanun ditubuhkan oleh kerajaan yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu industri atau menjaga kepentingan rakyat. Diwujudkan melalui Akta Parlimen @ Enakmen Negeri. Ditubuhkan secara perbadanan. Mempunyai tugas dan kaedah pengoperasianya mirip sektor swasta.Contoh : KWSP, UDA, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), LHDN, Perbadanan Kemajuan Negeri dsb. Beberapa badan berkanun di Malaysia telah diswastakan melalui dasar penswastaan dan pensyarikatan pada tahun 1980an seperti TNB dan Syarikat Telekom Malaysia.Mengabungkan matlamat sosial dengan keuntungan.

SUMBER : http://caon9-syarikat.blogspot.my/2009/08/salam.html

You may also like...

179 Responses

 1. DouglasTaumb says:

  [url=http://stroiportal-dnepr.com/index/8-41826]girlmeetsbulgaria.com[/url]a

 2. DouglasTaumb says:

  [url=http://www.forum.posfacio.com.br/member.php?action=profile&uid=58452]girlmeetsbulgaria.com[/url]a

 3. AaronZep says:

  [url=http://allgamers.bl.ee/index.php?subaction=userinfo&user=stapelceacur1984]whyblackpeoplemeethere.com[/url]

 4. Artemwag says:

  Заявление о включении в реестр требований кредиторов должниказастройщика, содержащее требование где взять кредит в иркутске на квартиру включении в реестр законной неустойки, в размере, определенном федеральным законом № 21.. Заубер банкавтокредит, выгодные условия в москве и санктпетербурге, кредит на авто просто. Подать заявку на кредит. Сумма кредита до 2,5 млн рублей image description непрерывный стаж на последнем месте..

 5. Alexeyjeaks says:

  Сегодня вечером пересматривал данные инета, и к своему восторгу обнаружил хороший сайт. Смотрите: ооо грант эпос инвестиции . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт оказал радостное впечатление. Пока!

 6. Like says:

  Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.

 7. Likely I am likely to save your blog post. 🙂

 8. home insurance quotes house insurance quotes online home insurance quotes [url=https://homeinsurancequotes.us.com]home insurance quotes[/url]

 9. AvdeyCom says:

  Домашние порно фото [url=http://iwojiqani.duqideh.ru/2018/09/01_33534.html]фото подборки обнаженных женщин[/url] и женщин из частных архивов. Голые жены, подруги и любовницы во время занятий сексом или просто голые в сегодняшней новой фотоподборке.. Кладоффка эротические фото лучших моделей мира, а также голые девушки kladoffka.com эротические фото, [url=http://awiry.ywoqebu.ru/doXd18.html]девушки приколы секс фото[/url] голые девушки, секс видео чат. Просматривать совершенно бесплатно, без какихлибо отправок.. Фото жопы после [url=http://jabynylak.lewug.ru/2018-08-24-ave-eroticheskoe-foto.html]аве эротическое фото[/url] секса. После анального секса, жопа этой красавицы имеет очко такого размера, что туда можно засунуть предметы и по больше..

 10. I’m really impressed with your writing skills as
  well as with the layout on your weblog. Is this a
  paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

 11. sex tube says:

  Hey there! I simply wish to give you a big thumbs up
  for the excellent information you have got here on this post.
  I am returning to your blog for more soon.

 12. Leanna says:

  sindhi xnxx www burmesex video com real cartoon porn xxx videos 4gp dad
  tricks sleep walking daughter american naughtys gome japanese anushka shrms10html indian sughraat jangal rap xxx video hindi
  hd bazzilsex

 13. We’re having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
  I’m having black coffee, he’s having a cappuccino. He
  or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
  hazel eyes and the most beautiful lips I’ve seen. He’s well-built,
  with incredible arms including a chest that stands apart about this sweater.
  We’re standing in-front of one another talking about people, what you
  want for future years, what we’re trying to
  find on another person. He starts saying that they have been rejected a lot of
  times.

  ‘Why Andrew? You’re so handsome. I’d never reject you ‘, I say
  He smiles at me, biting his lip.

  ‘Oh, I really don’t know. Everything happens for a good reason right.
  But identify, you would not reject me, do you Ana?’
  He said.

  ‘No, how could I?’ , I replied

  “So, you wouldn’t mind if I kissed you right now?’ he stated as I receive much better him and kiss him.

  ‘When don’t ask, function it.’ I reply.

  ‘I favor how you will think.’ , he said.

  In the meantime, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘So what can you want in women? And, Andrew, don’t spare me the details.’ I ask.

  ‘I adore determined women. Someone to know what they have to want. A person that won’t say yes just because I said yes. Someone who’s unafraid when you attempt something totally new,’ he says. ‘I’m never afraid when you try new things, especially in regards to making new stuff in the sack ‘, I intimate ‘And I love ladies who are direct, who cut with the chase, like you merely did. Being
  honest, what a huge turn on.

 14. buy cialis says:

  At this time I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to read more news.

 15. West Legends cheats for gold and diamonds.

 16. Colourhill says:

  you are actually a good webmaster. The site loading
  velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick.

  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a
  great activity in this matter!

 17. หวย says:

  It’s actually a cool and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank
  you for sharing.

 18. After too many disappointments with hackers.

 19. nyc youtuber says:

  I was a male “on-call” stripper for five years.

 20. minecraft says:

  I was recommended this blog through my cousin. I am not
  positive whether or not this put up is written by way
  of him as no one else understand such designated approximately my problem.
  You are amazing! Thanks!

 21. minecraft says:

  It is perfect time to make some plans for the longer
  term and it is time to be happy. I have learn this publish
  and if I could I wish to suggest you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read even more things about it!

 22. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a fantastic job.
  I will definitely digg it and for my part recommend to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 23. Hello There. I found your blog the use of msn. This is a really smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post.

  I’ll certainly return.

 24. Hi to every one, the contents existing at this web site are in fact
  amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

 25. Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you ever
  been running a blog for? you made blogging look easy.
  The full look of your website is fantastic, as neatly as the content!

 26. I believe you have noted some very interesting details, thankyou for the post. 🙂

 27. Robertdoche says:

  online onlineo fiable

  9504 online online preisvergleich

  9504 how long prior to take online

  9504

 28. Hi, I do believe this is an excellent site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since I book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help other people.

 29. Wow! It’s a nice jQuery script; I was also seeking for that, so i got it right now from here. Keep it up admin.

 30. Leonidadoche says:

  you online hard

  370d online tempo di effetto

  370d

 31. Great info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon).

  I have saved as a favorite for later!

 32. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.

  Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 33. male porn says:

  Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this website,
  and article is actually fruitful designed for me, keep up posting these content.

 34. Roalddoche says:

  achat online en italie

  86c3 online pills safe

 35. Helpful info. Fortunate me I discovered your site unintentionally,
  and I am shocked why this accident didn’t took place earlier!
  I bookmarked it.

 36. canada drug says:

  online canadian discount pharmacy

 37. This piece of writing provides clear idea in support
  of the new users of blogging, that truly how to do blogging.

 38. Leonidadoche says:

  50 mg online too much

  370d click now online 50 mg

  370d

 39. food says:

  I am regular reader, how are you everybody?
  This article posted at this web site is genuinely nice.

 40. cheat for Lord Mobbile 1615915

 41. KeithSob says:

  IN THE MOST BEARABLE QUAKE LOLITA CLIPS :

  sss.unoforum.pro/?0-0

  vk.io/gUcgtXM

  utka.su/KMRTJ

  l2u.su/qblD

 42. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see
  a nice blog like this one today.

 43. Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part
  2?

 44. Wow, fantastic blog layout! How long have
  you been blogging for? you made blogging look easy.
  The overall look of your web site is great, as well as the content!

 45. Sabindoche says:

  online canada for sale

  8d82 cost for online at costco

 46. vovalok says:

  Member of the board CPM Trading LTD Rolands Peterson (PRNewsfoto/CPM Trading LTD)
  A new forecast on the economic activity of the United Arab Emirates (UAE) was released. In 2018 it was constant.Rolands petersons privatbank It was provided by oil production volume, recent business reforms and constant activities in other areas. In 2018 the UAE for the first time overachieved its OPEN oil production goal.
  The UAE is preparing for World Expo in 2020, so a big amount of investment is being made to improve infrastructure. The state could expect an increase of tourism area dynamics, but it will need additional investments not related to oil production and crude oil refining.Rolands petersons privatbank
  This country could still be described in terms of development as long as its population grew from 9 million in 2013 up to 10,1 million in 2017; unemployment fell from 2,8% in 2013 to 1,7% last year[1]. Even though in 2014 many infrastructural projects were postponed, this year they will be continued, moreover there are new general plans for the following two decades. It was calculated that a recently adopted 5% of VAT will help to gain income in the amount of 12 billion euros during the first year of implementation[2].Rolands petersons privatbank
  All the Emirates, especially Dubai and Abu Dhabi are continuing their efforts to vary the economy and decrease the amount of activities related to oil products. In addition to the infrastructural projects, Abu Dhabi has made significant investments to the alternative energy sources creation, according to Rolands Petersons, a member of the board of Norman Logistics Sp.zo.o. who offers his thoughts on the UAE economy.Rolands petersons privatbank
  Despite having suffered crises, this country is still a demanded business partner among many world economies, it is being forecasted that before the World Expo in 2020 the UAE will become even an more demanded business partner worldwide.
  Juergen Thomas Steinmetz has continuously worked in the travel and tourism industry since he was a teenager in Germany (1979), beginning as a travel agent up through today as a publisher of eTurboNews (eTN), one of the world’s most influential and most-read travel and tourism publications.Rolands petersons privatbank He is also Chairman of ICTP. Rolands petersons privatbank His experiences include working and collaborating with various national tourism offices and non-governmental organizations, as well as private and non-profit organizations, and in planning, implementing, and quality control of a range of travel and tourism-related activities and programs, including tourism policies and legislation.Rolands petersons privatbank His major strengths include a vast knowledge of travel and tourism from the point of view of a successful private enterprise owner, superb networking skills, strong leadership, excellent communication skills, strong team player, attention to detail, dutiful respect for compliance in all regulated environments, and advisory skills in both political and non-political arenas with respect to tourism programs, policies, and legislation.Rolands petersons privatbank He has a thorough knowledge of current industry practices and trends and is a computer and Internet junkie.Rolands petersons privatbank

 47. Wow! Ϝinally I got a blog fгom wherе I know how to гeally oƄtain helpful informаtion conceгning my study аnd knowledge.

 48. Hello, I wish for to subscribe for this webpage to obtain latest updates, therefore where can i do it please help
  out.

 49. jenialok says:

  Transport and logistics industries are of particular importance for the Latvian economy since they have a steady GDP growth and provide services to virtually all other sectors of the national economy.Rolands petersons minicredit Every year it is emphasized that this sector should be recognized as a priority and extend its promotion, however, the representatives of the transport and logistics sector are looking forward to more concrete and long-term solutions.Rolands petersons minicredit

  9.1% of the value added to the GDP of Latvia

  Despite the political and economic changes of the last decade, the influence of the transport and logistics industry on the economy of our country remains high: in 2016 the sector increased the value added to the GDP by 9.1%. Moreover, the average monthly gross wage is still higher then in other sectors – in 2016 in other sectors of the economy it was 859 euros, whereas in storage and transportation sector the average gross wage is about 870 euros (1,562 euros – water transport, 2,061 euros – air transport, 1059 euros in the of storage and auxiliary transport activities, etc.).Rolands petersons minicredit

  Special economic area as an additional support

  The positive examples of the logistics industry are the ports that have developed a good structure.Rolands petersons minicredit Riga and Ventspils ports function as free ports, and the Liepaja port is included in the Liepaja Special Economic Zone (SEZ). Companies operating in free ports and SEZ can receive not only the 0 tax rate for customs, excise, and value-added tax but also a discount of up to 80% of the company’s income and up to 100% of the real estate tax.Rolands petersons minicredit The port is actively implementing various investment projects related to the construction and development of industrial and distribution parks.Rolands petersons minicredit The attraction of investments promotes the creation of higher added value, development of production, expansion of a spectrum of given services and creation of new workplaces. It is necessary to bring to the attention the small ports – SKULTE, Mersrags, SALACGRiVA, Pavilosta, Roja, Jurmala, and Engure, which currently occupy a stable position in the Latvian economy and have already become regional economic activity centers.

  Port of Liepaja, will be the next Rotterdam.

  There is also a wide range of opportunities for growth, and a number of actions that can be taken to meet projected targets.Rolands petersons minicredit There is a strong need for the services with high added value, the increase of the processed volumes of cargo by attracting new freight flows, high-quality passenger service and an introduction of modern technologies and information systems in the area of transit and logistics. Liepaja port has all the chances to become the second Rotterdam in the foreseeable future.Rolands petersons minicredit

  Latvia as a distribution center for cargos from Asia and the Far East.

  One of the most important issues for further growth of the port and special economic zone is the development of logistics and distribution centers, mainly focusing on the attraction of goods from Asia and the Far East.Rolands petersons minicredit Latvia can serve as a distribution center for cargos in the Baltic and Scandinavian countries for Asia and the Far East (f.e. China, Korea). The tax regime of the Liepaja Special Economic Zone in accordance with the Law “On Taxation in Free Ports and Special Economic Zones” on December 31, 2035. This allows traders to conclude an agreement on investment and tax concession until December 31, 2035, until they reach a contractual level of assistance from the investments made.Rolands petersons minicredit Considering the range of benefits provided by this status, it is necessary to consider the possible extension of the term.

  Infrastructure development and expansion of warehouse space

  Our advantage lies in the fact that there is not only a strategic geographical position but also a developed infrastructure that includes deep-water berths, cargo terminals, pipelines and territories free from the cargo terminal.Rolands petersons minicredit Apart from this, we can add a good structure of pre-industrial zone, distribution park, multi-purpose technical equipment, as well as the high level of security not only in terms of delivery but also in terms of the storage and handling of goods. In the future, it would be advisable to pay more attention to access roads (railways and highways), increase the volume of storage facilities, and increase the number of services provided by ports.Rolands petersons minicredit Participation in international industry exhibitions and conferences will make it possible to attract additional foreign investments and will contribute to the improvement of international image.

 50. P2000 says:

  There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 51. Quest Bars says:

  I like the helpful info you supply on your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at again right here frequently.
  I am moderately sure I’ll be informed a lot of new stuff right right here!
  Best of luck for the next!

 52. Sling TV says:

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is
  very much appreciated.

 53. Yuk Jual perabot murah perabot murah murah murah

 54. This is my first time visit at here and i am really impressed to
  read everthing at single place.

 55. I am regular visitor, how are you everybody? This post posted
  at this web page is actually pleasant.

 56. Hi there everyone, it’s my first go to see at this website, and paragraph is really fruitful in favor of me, keep up posting these posts.

 57. Hi, Neat post. There’s a problem together with your web site in web explorer,
  may test this? IE still is the market chief
  and a huge component to folks will omit your fantastic writing because of this problem.

 58. Sling TV says:

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting,
  and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something
  not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this in my search for something relating
  to this.

 59. Arturdoche says:

  0a3b10 online 10 20m

  online online

  online price canadian online

 60. I got this web page from my pal who shared with me concerning this web site
  and at the moment this time I am browsing
  this web page and reading very informative articles at this time.

 61. Arturdoche says:

  0a3b10 online 20mg no 1

  discount online

  canada bc online super active

 62. Arturdoche says:

  0a3b10 compra online onlin

  cheap online

  wow canadian rx online

 63. Arturdoche says:

  0a3b10 online online daily

  cheap online

  online for of bph

 64. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post
  seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting
  issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope
  you get the issue resolved soon. Cheers

 65. Arturdoche says:

  c01a can online cause nosebleed

  http://ph-393c5-3-1.com/

  eli lilly online dosage

 66. Hi everybody, here every person is sharing such know-how, thus it’s fastidious to read this webpage, and I used to pay a quick visit this web site daily.

 67. Grettadoche says:

  f58510 online online sales without p

  cheap online

  online online softtabs php

 68. Nailyadoche says:

  397910 online dosage for young men

  online online

  how can young men get online

 69. Nailyadoche says:

  397910 online user experiences

  online

  acheter online d occasion

 70. Nailyadoche says:

  397910 online abc for the news

  online online

  compre online femenino ahora

 71. Rolanadoche says:

  2f3710 zydena vs online

  cheap online online

  quel dose de online prendre

 72. Rolanadoche says:

  2f3710 pfizer online onlin

  online

  the best choice online 20mg

 73. 73bf10 ou acheter online en confiance

 74. 【신차드림】장기렌트

 75. Appreciate it for this howling post, I am glad I observed this internet site on yahoo.

 76. Arijdoche says:

  3d6310 los online en lnea aseguran

  online online

  online la france en ligne

 77. Arijdoche says:

  3d6310 acheter online qube

  online online

  online online polska

 78. Arijdoche says:

  3d6310 best price for genuine online

  cheap online

  10mg or 20mg for online

 79. botak Qq says:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say that you’ve done a superb job with this.

  Also, the blog loads extremely quick for me on Safari. Superb Blog!

 80. Fitness says:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 81. I know top Blog professionals would really like your blog. You have a good head on your shoulders. You always know just what to say. I truly appreciate this page. Neat post.

 82. Naumdoche says:

  c2ff10 acheter online le canada

  online online

  online 20mg en pharmacie

 83. excellent points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you made some days ago? Any positive?

 84. d8c410 liquid online mixed drink

  online online online

  la online necesita recet

 85. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 86. Quality posts is the important to invite the visitors to go to see the site,
  that’s what this web page is providing.

 87. This piece of writing will help the internet users for setting up new
  blog or even a blog from start to end.

 88. Rannevdoche says:

  8a1b10 only for you online in canada

 89. Rannevdoche says:

  8a1b10 online safe pills

 90. I’m still learning from you, but I’m making my way to the top as well. I absolutely enjoy reading everything that is posted on your site.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 91. ff5110 quiero comprar online o ciali

  online online

  online smoking

 92. Hi, constantly i used to check website posts here in the early hours in the daylight, as i love to gain knowledge of
  more and more.

 93. Terrific post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 94. da3d10 i recommend online 20mg

  online online

  low price genuine online

 95. da3d10 online farmacias chile

  cheap online

  online in berlin

 96. da3d10 achat online espagn

  online cheap

  i recommend online 20mg

 97. babe says:

  You ought to take part in a contest for one of the highest
  quality websites on the web. I am going to highly recommend
  this blog!

 98. Thanks for the good writeup. It in truth was once a entertainment account it. Look complex to far added agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

 99. 995510 click now online online online

  online online

  tabs online canada

 100. Vadimdoche says:

  943310 online vademecum e

  online cheap online on the net

  look there brand online

 101. Vadimdoche says:

  943310 we choice online online pill

  online online online

  prescription online 5mg

 102. Hi there, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 103. bola88 says:

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s
  website link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.

 104. Vadimdoche says:

  943310 link for you online overnight

  online online in usa

  web online oral

 105. Norddoche says:

  d5f310 online 50 mg 30 tablet

  online in singapore clinic

  online clock ebay

 106. Norddoche says:

  d5f310 online in canada paypal

  price of online in turkey

  online org uk

 107. Norddoche says:

  d5f310 guide achat online

  how much does online 50mg cost

  online gratis italia

 108. Norddoche says:

  d5f310 online e pression

  online online

  online online for sale

 109. OlegRhise says:

  Прошлой ночью исследовал данные сети интернет, при этом к своему восторгу открыл важный вебсайт. Гляньте: казино вулкан как играть . Для нас вышеуказанный веб-сайт явился довольно неплохим. До встречи!

 110. judi bola says:

  What’s up everyone, it’s my first visit at this site, and piece
  of writing is genuinely fruitful designed for me, keep up posting
  these types of articles.

 111. Rannevdoche says:

  8a1b10 online to online pay on delievery

 112. Eteridoche says:

  cac310 online online miami

  online online

  online mg preis

 113. Eteridoche says:

  cac310 online 49 ann

  online online

  good dosage of online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *